STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
od 1 marca 2021 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXI/166/2021 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 12 lutego 2021 r. od 1 marca 2021 r. wynosi 26 zł miesięcznie za każdą osobę.

Zgodnie z § 4 w/w Uchwały, zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 złotych miesięcznie za każdą osobę.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 78,00 złotych od osoby.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XVII/142/2020 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 23 października 2020 r. za styczeń i luty 2021 r. wynoszą:

Nieruchomości zamieszkałe (stawka miesięczna)

sposób selektywny:

1) 16,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi jedną osobę,

2) 15,50 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi dwie osoby, 

3) 14,67 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi trzy osoby,

4) 14,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi cztery osoby,

5) 13,80 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi pięć osób,

6) 13,17 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi sześć osób,

7) 12,72 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi siedem i więcej osób.

sposób zmieszany:

1) 33,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi jedną osobę,

2) 32,50 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi dwie osoby, 

3) 32,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi trzy osoby,

4) 31,25 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi cztery osoby,

5) 31,00 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi pięć osób,

6) 30,34 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi sześć osób,

7) 29,86 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej - jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości wynosi siedem i więcej osób.

 

Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 złoty miesięcznie za każdą osobę. 
TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
            Opłaty za odpady komunalne należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy przelewem lub gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję oraz u sołtysa wsi w terminach:
za I kwartał – do 15 marca
za II kwartał – do 15 maja
za III kwartał – do 15 września
za IV kwartał – do 15 listopada
Szczegółowe informacje o płatnościach można uzyskać pod numerem telefonu 85 715 80 21.

                                                                                                       ZWOLNEINIA Z OPŁATY

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą przez Radę Gminy Turośń Kościelna, mieszkańcy mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Ze zwolnienia w wysokości 20 % miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i, których dochód nie przekracza:

        701 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
           528 zł naosobę w gospodarstwie domowym, (dotyczy wszystkich osób faktycznie  zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazanym w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

           Mieszkańcy spełniający w/w kryteria i ubiegający się o zwolnienie powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości o wysokości dochodu oraz dokumenty i dowody potwierdzające dochód.
         Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalany jest zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876).