Wykaz informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wójt Gminy Turośń Kościelna przedstawia, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250  z późn. zm.), następujące informacje:
  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Turośń Kościelna jest firma MPO Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48.
  2. Zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turośń Kościelna zostały zagospodarowane przez podmiot odbierający odpady komunalne w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, 18-300 Zambrów.
  3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2017 wyniósł 32,430 %.
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2017 wyniósł 20,739 %.
    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów komunalnych i rozbiórkowych w roku 2017 wyniósł 100 %.
  4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czynny jest w każdą sobotę (oprócz świąt) w godzinach 7.00-13.00 w miejscowości Trypucie (baza dawnego SKR).
  5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest 2 razy do roku bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorstwo MPO Sp. z o. o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, natomiast we własnym zakresie właściciele nieruchomości mogą przekazywać do w/w PSZOKu.