NOWE PRZEPISY W WYCINCE DRZEW!!!
 
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2017r. poz. 1074/ , która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku, wprowadziła kolejne, istotne zmiany w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu.
Osoby fizyczne zobowiązane są dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa ze swojej posesji. W terminie 21 dni pracownik urzędu dokona oględzin zgłoszonych drzew. Zgłoszenie ważne jest 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin przez pracowników urzędu.
Zgłoszenie dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
Zwolnione z uzyskania zezwolenia i dokonania zgłoszenia są nadal „drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego”

Do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zobowiązani są nadal (dla obwodów drzew wymienionych powyżej):
- przedsiębiorcy,
- zarządcy dróg,
- gminy,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jeśli usunięcie drzewa jest z nią związane.
 
Wniosek na wycinkę drzewa oraz zgłoszenie znajduje się w zakładce "Druki do pobrania".
 
Aby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew z lasu należy uzyskać wypis z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku a następnie skontaktować się z leśnikiem:
Dawid Nowicki - tel: 570 948 126