Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Turośń Kościelna

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Turośń Kościelna.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 6 maja do 10 czerwca 2024 r. w następujących formach:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośń Kościelna - https://www.turosnkoscielna.pl/, który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Turośń Kościelna (ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna, w Sekretariacie) lub mailem na adres: turosnkoscielna@gmail.com w terminie trwania konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Turośń Kościelna;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz online dostępny po kliknięciu w link: https://docs.google.com/forms/d/1OZmfio-PcvCBt-RaB30ouLU4bHnEnahTaZVrNssLDW8/edit
  • ustnie do protokołu podczas zbierania uwag ustnych w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna (ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna) w dniu 20 maja 2024 r. w godzinach 17.00-19.00;
  • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
    21 maja 2024 roku w godzinach 15.00 – 17.00 w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna (ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna).

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest określenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wskazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z całości lub części obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy. Zarówno obszar zdegradowany jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostycznym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Turośń Kościelna.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Turośń Kościelna oraz dokument Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Turośń Kościelna dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna, na stronie www Urzędu Gminy (https://www.turosnkoscielna.pl/pl/planowanie-przestrzenne/gminy-program-rewitalizacji.html) oraz w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna) w pok. 25 w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

                                                                                                                      Wójt Gminy Turośń Kościelna

                                                                                                                                 Grzegorz Jakuć

Aktualności

Powrót na początek strony