Inwestycje 2017 r.

Remont nawierzchni drogi Borowskie Cibory - Bojary
 
W lipcu dobiegły końca prace związane z przebudową drogi gminnej Borowskie Cibory – Bojary, która jest możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Gmina we wrześniu 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie weryfikację i dzięki temu można liczyć na wsparcie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych..
W ramach inwestycji powstała utwardzona droga o długości  1,5 km i  szerokości 5,5 m, przebudowane zostało skrzyżowanie z droga powiatową, oraz powstała infrastruktura towarzysząca m. in. taka jak kanał technologiczny, który w przyszłości posłuży do dostawy internetu szerokopasmowego.
 
Wykonawcą tej inwestycji było konsorcjum firm: MIPA Leon Stankiewicz z Białegostoku oraz Bitum z Zambrowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 1.497.000 zł.
 
 
Inwestycje na drogach powiatowych
 
Zgodnie z wypracowaną przez wiele lat zasadą przy współfinansowaniu z Powiatem Białostockim w stosunku 50/50 realizowane są inwestycje na drogach powiatowych. W ramach zawartego w 2017 r. porozumienia wybudowano za kwotę ok. 200.000 zł chodnik w miejscowości Pomigacze. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na estetykę miejscowości, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej na 1543B na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej. Jest to kontynuacja inwestycji z zeszłego, gdzie ulica Topole w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od drogi wojewódzkiej w Markowszczyźnie do skrzyżowania z ul. Trakt Napoleoński wykonano utwardzoną nawierzchnię, a koszt odcinka o długości około 2 km wyniósł ponad 800 tys. złotych.
 
Kontynuowana jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Lipowej w Turośni Kościelnej. W 2016r. wykonano odcinek 300 metrowy od skrzyżowania z ul. Białostocką, natomiast brakujące 700 m zrealizowane będzie w 2017r. . Zgodnie zeszłoroczna zasadą Powiat Białostocki zapewni materiały budowlane, a Gmina wykona niezbędne roboty i będzie sprawować nadzór inwestorski.
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej
   
W styczniu 2017r. gmina złożyła wniosek aplikacyjny, który oceniono pozytywnie, w wyniku czego została podpisana z Samorządem Województwa Podlaskiego umowa na dofinansowanie zadnia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Inwestycja zakłada opracowanie niezbędnych dokumentacji, uzyskanie obligatoryjnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych, które to doprowadzą do zwiększenia przepustowości oczyszczalnia ścieków w Turośni Kościelnej z 175 do 400 m3/dobę. Ponadto na istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach powstanie nowe ujęcie wody.
 
Wartość całej inwestycji to ponad 3 mln złotych, natomiast gmina może liczyć na prawie 2 mln zł wsparcia z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W październiku br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, który będzie je musiał zrealizować do listopada 2018 r.
 
Przebudowa drogi w Niewodnicy Kościelnej
 
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1543 B na odcinku od ul. Łąkowej do cmentarza w Niewodnicy Kościelnej (ul. Kościelna).
 
W ramach zadania powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 700 m, zjazdy, ciągi pieszo jezdne, chodniki, parkingi, kanalizacja deszczowa oraz droga w kierunku cmentarza dla konduktów pogrzebowych i procesji.
 
Pierwotny termin zakończenia inwestycji nie został dotrzymany przez wykonawcę robót firmę BK TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz z Hryniewicz. Wpływ na to miały między innymi niekorzystne warunki atmosferyczne oraz rozbieżności w dokumentacji projektowej. W wyniku zawartego aneksu do umowy wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość prac do 10 listopada 2017 r. Wartość całej inwestycji wyniesie prawie 2,5 miliona złotych. Zgodnie z wypracowaną zasadą kwota ta zostanie sfinansowana wspólnie z Powiatem Białostockim w proporcji 50/50.
 
Odnawialne źródła energii
 
Trwają prace związane z montażem pomp ciepła na nieruchomościach mieszkańców. W chwili obecnej na większości posesji wykonano odwierty, a w dalszej kolejności firma OPTIMA POLSKA przystąpi do montażu jednostek wewnętrznych. Do 30 listopada 2017r. planowane jest zakończenie robót w wyniku, których 38 gospodarstw domowych podczas tegorocznej zimy skorzysta z ciepła wytworzonego ze źródeł odnawialnych.
 
Przypominamy, iż montaż odbywa się w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, na który gmina uzyskała dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 w wysokości ponad 6 mln. Jeszcze w tym roku zostanie zamontowanych około 40  zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a pozostała część oraz ogniwa fotowoltaiczne zostaną zamontowane do czerwca 2018r. W wyniku realizacji zadani w urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii zostanie wyposażonych 372 gospodarstwa domowe, z czego 275 w kolektory słoneczne, a 59 w ogniwa fotowoltaiczne.
 
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 
Gmina jak co roku sukcesywnie rozbudowuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W 2017 r. za kwotę 325.345 zł zostanie wybudowane 1,6 km sieci wodociągowej i 1,4 km sieci kanalizacyjnej. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, uzbrojone w infrastrukturę techniczną zostaną działki w Zalesianach, Tołczach, Markowszczyźnie i Turośni Kościelnej. Wykonawca zamierza zakończyć budowę do 15 listopada 2017 r.

Powrót na początek strony