Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015, poz. 1340)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi poz.87 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 • Wymagane załącznik:
  · Faktury VAT (oryginał) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  · Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
  Wymagane dokumenty:
  · Pisemne oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
  · Umowy dzierżawy do wglądu w przypadku osób będących dzierżawcami użytków rolnych.
  Termin składania dokumentów:
  · Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia danego roku.
  · Decyzja jest dostarczona pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
  · Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych we sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Gminy.
  Opłaty:
  · Brak
  Tryb odwołania:
  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  Miejsce załatwienia sprawy:
  Urząd Gminy Turośni Kościelnej
  ul. Białostocka 5
  18-106 Turośń Kościelna
  I piętro, pokój nr 11
  Kontakt:
  Tel.85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)
Powrót na początek strony