Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015, poz. 1340)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi poz.87 z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
 
Wymagane załącznik:
· Faktury VAT (oryginał) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
· Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
Wymagane dokumenty:
· Pisemne oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
· Umowy dzierżawy do wglądu w przypadku osób będących dzierżawcami użytków rolnych.
Termin składania dokumentów:
· Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego oraz od 1 do 31 sierpnia danego roku.
· Decyzja jest dostarczona pocztą, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
· Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych we sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek wnioskodawcy lub w kasie Urzędu Gminy.
Opłaty:
· Brak
Tryb odwołania:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Turośń Kościelna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Turośni Kościelnej
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
I piętro, pokój nr 11
Kontakt:
Tel.85 7158006 lub 85 7158000 (sekretariat)