festiwal projekt1

Poniżej zamieszczone zostały wnioski oraz Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu.
Polecamy również Serwis Informacyjny PKW zawierający szczegółowy opis poszczególnych procedur.
 
Serwis Informacyjny PKW
 
 
 
Udostępnienie spisu wyborców
Pomiędzy 19 kwietnia a 4 maja 2015 r., każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej, pokój nr 29, II piętro, czy został w spisie uwzględniony.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.
W dniu 19 marca 2015 r. odbyła się V sesja Rady Gminy VII Kadencji.
Po rozpatrzeniu i podjęciu uchwał radni zapoznali się ze stanowiskiem Towarzystwa przyjaciół Turośni Dolnej oraz części mieszkańców wsi Turośń Dolna dotyczącym planowanej przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki. Mieszkańcy przedstawili swoje uwagi oraz zarzuty do zaproponowanego przebiegu drogi i złożyli wniosek o zorganizowanie ponownych konsultacji z przedstawicielami PZDW.
Podjęte zostały następujące uchwały:
Nr V/31/2015 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Nr V/32/2015 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr V/33/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok”.
Nr V/34/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Turośń Kościelna.
Nr V/35/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr V/36/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na 2015 rok.
Nr V/37/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2015- 2029.
Nr V/38/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Turośń Kościelna.
Nr V/39/2015 w sprawie prowadzenia przez Urząd Gminy obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej oraz organizacyjnej jednostek oświatowych.
Większość zgłaszanych przez radnych interpelacji dotyczyła potrzeby poprawy stanu nawierzchni dróg na terenie gminy.
 VsesjaVIIkadencji 1
 
VsesjaVIIkadencji 2
 
VsesjaVIIkadencji 3
FINTIKLUSZKI w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu, to po prostu DROBIAZGI.
Dowiedziały się o tym dzieci, które obejrzały niezwykle barwne widowisko  pt. "Fintikluszki Folkowe
Okruszki", wystawione w niewodnickiej świetlicy 29 marca br. przez Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi. 
 
IMG 7650
 
IMG 7654
 
IMG 7660
 
IMG 7661
 
Ciepłe opowieści z krainy Dawno Dawno Temu, historie wydobyte z kufra pamięci, ludowe gadki
i przyśpiewki zebrane w Muzycznym Kramie z Opowieściami oczarowały naszych młodych widzów. 
Spektakl rozpoczął się koncertem w wykonaniu Dziecięcej Orkiesty Ukulele z Turośni Kościelnej. 
 
IMG 7652
 
IMG 7675
 
IMG 7664
 
IMG 7665
 
IMG 7666
 
IMG 7667
 
IMG 7668
 
IMG 7669
 
IMG 7672
 
IMG 7673
 
IMG 7680
 
IMG 7686
 
IMG 7689
 
IMG 7695
 
IMG 7696
 
IMG 7697
 
IMG 7703
Kolejny dobry występ zanotowali judocy Klubu Sportowego „MINOTAUR” z Turośni Kościelnej.
Na mocno obsadzonym międzynarodowym turnieju zorganizowanym w Białymstoku wystąpiło blisko 300 zawodników z Polski, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy. Najlepiej z naszego Klubu zaprezentowała się Magda Wiązek zdobywając srebrny medal oraz Julia Adamska zdobywając brązowy medal. Na trzecim miejscu zawody ukończył również Piotrowicz Paweł, czwarte miejsce przypadło Sebastianowi Zackiewiczowi, a piąte miejsce zajęli Kinga Olendzka oraz Cyprian Wiesław, gdzie do medalu zabrakło troszkę szczęścia lub czasem większych umiejętności. Serdecznie gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Turośń Kościelna za wspieranie działalności Klubu.
 
 

 Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż okazanie granic działek przyległych do zbiornika retencyjnego Turośń oraz za zaporą czołową odbędzie się  w sobotę, 21.03.2015r. o godzinie 10.00

Zbiórka zainteresowanych stron - przy budowli piętrzącej (zaporze czołowej). 
   Wójt Gminy
Grzegorz Jakuć