OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż dnia 16 kwietnia 2013 roku /wtorek/ o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zalesianach, odbędzie się zebranie mieszkańców wsi Zalesiany i Markowszczyzna.
 
 
Kontakt:
Krzysztof Dudziński – tel. 85 715 80 00
 
         
W związku z opracowywaniem dokumentacji melioracji w celu odwodnienia miejscowości Niewodnica Korycka, Wójt Gminy Turośń Kościelna zaprasza na spotkanie informacyjne.
 
Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2013 roku /piątek/ o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej.
 
                                                                                           
Kontakt:
Krzysztof Dudziński – tel. 85 715 80 00
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla osób prowadzących księgowość w organizacjach pozarządowych oraz pragnących poznać zasady jej prowadzenia. Szkolenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013 roku (sobota) Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach, ul. Jana Matejki 10 w godzinach 09.00 – 15.45 według harmonogramu załączonego poniżej.
Ilość miejsc ograniczona. W załączeniu karta zgłoszeniowa – decyduje kolejność zgłoszeń.
 Serdecznie zapraszamy !!!
20 marca 2013 roku odbyła się XXI sesja Rady Gminy Turośń Kościelna VI Kadencji.
Wójt Gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć pogratulował gimnazjalistkom z Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej pod kierownictwem trenera Macieja Zajkowskiego zdobycia trzeciego miejsca w piłce ręcznej dziewcząt na szczeblu wojewódzkim. Zwycięska drużyna oprócz uznania, otrzymała także zestaw piłek treningowych. Młodzi sportowcy odwzajemnili się koszulkami w barwach drużyny, którą dostał Wójt Grzegorz Jakuć i główny sponsor zawodniczek, firma BOST z Turośni Kościelnej.

Następnie radni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności w minionym okresie między sesjami. Radni przyjęli 15 uchwał regulujących sprawy społeczno-gospodarcze na terenie gminy. Między innymi przyjęli uchwały dotyczące: zmian w budżecie Gminy na rok 2013; w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2013 – 2028; Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turośń Kościelna za rok 2012; Informacja o stanie mienia Gminy Turośń Kościelna. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej za rok 2012.
 
Radni przyjęli też cztery uchwały dotyczące t.zw. ustawy śmieciowej tj.
-       w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-      w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
-    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna,
-      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni nie uchwalili „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna na 2013 r.”
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest w BIP-ie na stronie urzędu gminy Turośń Kościelna.
 
W dniu 19 marca 2013r. w świetlicy w Niewodnicy Koryckiej odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami ulicy Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej. Tematem spotkania było przedstawienie mieszkańcom wstępnego projektu przebudowy ulicy Łąkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościelną na długości ponad 900 m.
Realizacja całości inwestycji przewidziana jest na rok 2014 wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, które przebuduje ok. 1,2 km drogi powiatowej nr 1545 B Niewodnica Kościelna – Trypucie.
Adres do biura projektowego:
Biuro Projektów „BIPRO”
ul. Hetmańska 42 lok. 210
15-727 Białystok
Tel. 85 732 33 37
Wójt Gminy Turośń Kościelna
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
zapraszają dzieci duże i małe
 
na zajęcia świetlicowe
 
od 2 kwietnia 2013 r w świetlicy wiejskiej w Pomigaczach

 

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna

Zarządzenie Nr 207/2013

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 7 marca 2013 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania własnego Gminy Turośń Kościelna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku
KONKURS WIELKANOCNY
                 
Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej
zaprasza do udziału w konkursie
„WIELKANOCNA POCZTÓWKA”
 
 
Prace należy wykonać dowolną techniką i
dostarczyć do biblioteki do 21 marca 2013 roku.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród
odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 15.00
w lokalu biblioteki.
 
ZAPRASZAMY!
 
                     

Sukcesywna dostawa żwiru przeznaczonego na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Turośń Kościelna