Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek oraz załączniki do wniosku:
oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 
Opłaty:
Wniosek: Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy zezwolenia, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r., pozostali Opłata za wpisu do rejestru działalności regulowanej: 50 PLN
Opłata za zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej: 25 PLN
Pełnomocnictwo – opłata skarbowa w wysokości 17zł
płatne na konto nr 17807400030130020220000010 w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny Oddział Turośń Kościelna lub w kasie urzędu
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
II piętro, pokój nr 26
Termin składania dokumentów:
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:
  • osobiście lub przez pełnomocnika,
  • listownie,
  • elektronicznie - jeżeli wniosek zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stosuje się odpowiednio przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku
.
Powrót na początek strony