EFRR

logo EFRR

Gmina Turośń Kościelna realizuje projekt pn. „Ochrona bioróżnorodności – zagospodarowanie działki w m. Trypucie, gm. Turośń Kościelna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu


Głównym celem ochrona zasobów przyrodniczych na terenie gminy Turośń Kościelna poprzez zagospodarowanie działki gminnej położonej w miejscowości Trypucie

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1) sporządzenie dokumentacji technicznej stanowiącej źródło wytycznych przy planowaniu prac ogrodniczych na zagospodarowywanym terenie,

2) zagospodarowanie terenu/utworzenie terenu zielonego: zakup i transport roślin, posadzenie ich zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zabezpieczenie drzew przed wywróceniem, zabezpieczenie skarpy przed erozją ziemi,

3) montaż elementów edukacyjnych - tablicy dotyczącej zagadnień związanych z bioróżnorodnością,

4) montaż domków dla ptaków, owadów i ssaków,

5) montaż oświetlenia,

6) montaż monitoringu.

W wyniku realizacji projektu powstanie teren wypoczynkowy, o powierzchni ok. 350m2, z wielopiętrowymi nasadzeniami roślin rodzimych - od dojrzałych drzew poprzez krzewy i krzewinki. Ponadto zostaną zamontowane elementy dedykowane owadom, ptakom i małym ssakom - domki i skrzynki lęgowe (łącznie 30 sztuk), a także montaż elementów edukacyjnych – tablicy zawierającej informacje z zakresu bioróżnorodności. Oprócz ww. rozwiązań związanych stricte z ochroną bioróżnorodności, zaplanowano zabezpieczenia tworzonego terenu w postaci systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie oświetlenia.


Okres realizacji projektu: 18.09.2023 r. - 15.12.2023 r.

logo EFRR

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023

 

Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75 PLN

 

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

 

 

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

 1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),
 2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 
 3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,
 4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,
 5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,
 6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
 7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 505 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

 

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

 

Gmina Turośń Kościelna realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

 • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Turośń Kościelna,
 • Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania w Gminie Turośń Kościelna,
 • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Turośń Kościelna,
 • Szkolenia w Gminie Turośń Kościelna.

 

Wartość Projektu: 339 376,96 PLN

EFRR: 288 470,40 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony