XXXIV absolutoryjna sesja Rady Gminy Turośń Kościelna

Przyznanie wotum zaufania i absolutorium wójtowi gminy to jedne z najważniejszych decyzji podjętych przez radę gminy podczas obrad, które odbyły się 23 czerwca br. w sali konferencyjno-widowiskowej świetlicy w Turośni Kościelnej.

Radni (w niepełnym, 14-osobowym składzie) obradowali także nad wykonaniem budżetu w 2021 r., zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu i omówili kwestie związane z oświatą.

Ważnym punktem czerwcowej sesji była debata nad raportem o stanie gminy w 2021 r. Przypomnijmy, że wójt gminy zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał RG. Po zapoznaniu się z ww. raportem, przy 12 głosach za i 2 wstrzymujących się, radni przyznali włodarzowi gminy wotum zaufania (Uchwała nr XXXIV/271/2022). Następnie rada zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, po czym zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w ubiegłym roku (Uchwała nr XXXIV/272/2022). Na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie (14 głosów za) zdecydowała o udzieleniu wójtowi absolutorium (Uchwała nr XXXIV/273/2022). Grzegorz Jakuć podziękował radnym za docenienie dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju gminy. Przewodniczący rady Jarosław Czech i radna Bernarda Leszczyńska pogratulowali wójtowi pomyślnych wyników.

Wzorem lat ubiegłych, radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (Uchwała nr XXXIV/274/2022), która zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Radni zaakceptowali zmiany w budżecie gminy w 2022 r. (XXXIV/275/2022). Podjęta została również uchwała (XXIV/276/2022) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośń Kościelna na lata 2022-2033.

Kolejne punkty obrad dotyczyły Oświaty. Radni podjęli uchwałę (XXXIV/277/2022) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć. Uchwałą nr XXXIV/278/2022, zmieniony został regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turośń Kościelna. W związku z refundacją kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych, ustalona została również średnia cena jednostki paliwa w gminie Turośń Kościelna, w roku szkolnym 2022/23 (Uchwała nr XXXIV/279/2022).

Paweł Kondracki

redakcja i zdjęcia: Agnieszka Popławska

Aktualności

Powrót na początek strony